Presidents

Jiahui Shen

Jiahui Shen

Department: Statistics
Email: jiahui.shen@stat.fsu.edu

Dongrui Zhong

Dongrui Zhong

Department: Statistics
Email: zhongdongrui@gmail.com

Members

Jiuwu Jin

Jiuwu Jin

Department: Statistics
Email: jj17g@my.fsu.edu

Jingze Liu

Jingze Liu

Department: Statistics
Email: jl17j@my.fsu.edu

Xin Sui

Xin Sui

Department: Statistics
Email: xin.sui@stat.fsu.edu

Lizhe Sun

Lizhe Sun

Department: Statistics
Email: lizhe.sun@stat.fsu.edu

Pranay Tarafdar

Pranay Tarafdar

Department: Statistics
Email: p.tarafdar@stat.fsu.edu

Peng Zhao

Peng Zhao

Department: Statistics
Email: peng.zhao@stat.fsu.edu

Wenhao Zhang

Wenhao Zhang

Department: Statistics
Email: wenhao.zhang@stat.fsu.edu

Recent Graduates

Shao Tang

Shao Tang (2018)

Department: Statistics
Email: st11n@my.fsu.edu

Zhifeng Wang

Zhifeng Wang (2018)

Department: Statistics
Email: z.wang@stat.fsu.edu

Hoang Tran

Hoang Tran (2018)

Department: Statistics
Email: h.tran@stat.fsu.edu

Liu Yang

Liu Yang (2017)

Department: Statistics
Email: l.yang@stat.fsu.edu

Libo Wang

Libo Wang (2017)

Department: Statistics
Email: l.wang@stat.fsu.edu