Organizers

Zhifeng Wang

Zhifeng Wang

Department: Statistics
Email: z.wang@stat.fsu.edu

Shao Tang

Shao Tang

Department: Statistics
Email: st11n@my.fsu.edu

Members

Xin Sui

Xin Sui

Department: Statistics
Email: xin.sui@stat.fsu.edu

Hoang Tran

Hoang Tran

Department: Statistics
Email: h.tran@stat.fsu.edu

Hoang Tran

Liu Yang

Department: Statistics
Email: l.yang@stat.fsu.edu

Hoang Tran

Libo Wang

Department: Statistics
Email: l.wang@stat.fsu.edu